Algemene voorwaarden verhuur

1. Algemene voorwaarden
1. Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:
2. onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder die met RSC Music B.V. een huurovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen;
3. door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan;
4. RSC Music B.V. is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard;
5. de volmacht van de vertegenwoordigers van RSC Music B.V. strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van RSC Music B.V. gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden;
6. 0p alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa;
7. toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
8. tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door RSC Music B.V. gehouden administratie als beslissend.

2. Aanbiedingen
1. Alle door RSC Music B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
2. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.
3. Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van RSC Music B.V. en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
4. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren.
5. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren.

3. Overeenkomst
1. Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventueel aansluitend door of namens RSC Music B.V. gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de faktuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.1., 3.2. en 3.3. de door RSC Music B.V. gehouden administratie als beslissend.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van RSC Music B.V. voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.
5. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
6. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

4. Levering en terugbezorging.
1. Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij RSC Music B.V. op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van RSC Music B.V., worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover RSC Music B.V. aansprakelijk.
3. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

5. Leveringstermijn
Indien de RSC Music B.V. zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal RSC Music B.V. ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

6. Annulering
Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. RSC Music B.V. berekent 25 % van de huurprijs bij annulering 21-15 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip, 50% van de huurprijs bij annulering 14-8 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 75% van de huurprijs bij annulering 7-3 dagen voor ingaan van het overeengekomen huurtijdstip . Bij annulering binnen 48 uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht.

7. Duur van de overeenkomst
1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
2. De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk vóór 10:00 uur op de dag na de laatste huurdag bij RSC Music B.V. afgeleverd worden.
3. Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 7.2. vermelde tijdstip bij RSC Music B.V. terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van RSC Music B.V. een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

8. Verzekering
1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.
2. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan RSC Music B.V. verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.
3. RSC Music B.V. zal in geval van uitkering van haar verzekering het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan wederpartij in rekening brengen.

9. Verplichtingen wederpartij
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
1. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
2. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
3. RSC Music B.V., haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
4. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en RSC Music B.V. terzake vrij te waren;
5. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van RSC Music B.V. te doen geschieden.

10. Prijzen
1. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzendings-, of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren ten alle tijde haar prijzen te wijzigen.

11. Betaling
1. Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door RSC Music B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen acht dagen vanaf factuurdatum. De op haar bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.
2. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.

12. Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij vanwege rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 2% van het openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 2% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 175,00.

13. Waarborgsom
1. De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan RSC Music B.V. een door RSC Music B.V. vast te stellen waarborgsom te geven.
2. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 19.2. bedoeld.
3. RSC Music B.V. is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens de RSC Music B.V. heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.

14. Meldingsverplichting
1. Wederpartij dient RSC Music B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van RSC Music B.V. of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van RSC Music B.V. dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
2. In de hierboven in 14.1. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

15. Schade en gebreken
1. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan RSC Music B.V. te melden. Zonder toestemming van RSC Music B.V. mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal RSC Music B.V. slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
3. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens RSC Music B.V., in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

16. Aansprakelijkheid
Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is RSC Music B.V. niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake RSC Music B.V. voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

17. Vervanging
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan RSC Music B.V. terug te bezorgen, dient wederpartij aan RSC Music B.V. een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

18.Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van RSC Music B.V. kan worden verlangd;
2. onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij RSC Music B.V. en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;
3. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
4. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;
5. RSC Music B.V. behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn;
6. Toepassing van overmacht als omschreven in artikel 18 lid 1 van deze voorwaarden door de wederpartij is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

19. Beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst kan ten alle tijde door RSC Music B.V. met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 7.3. is dan eveneens van toepassing.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde konditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van RSC Music B.V. worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is RSC Music B.V. gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

20. Diversen
Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

21. Geschillen
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en RSC Music B.V. verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar RSC Music B.V. gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissements-Rechtbank te Heerlen worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

22. Slotbepaling
1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
2. Indien RSC Music B.V. heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze van deze verhuurvoorwaarden onverminderd van toepassing.

Reacties zijn gesloten.